mapa strony   |

Projekt "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy" jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Najnowsze badania wskazują, że w najbliższym czasie informatyk będzie najbardziej poszukiwanym zawodem w Europie. Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach, którzy wiedzę z zakresu technologii informatycznych potrafią wykorzystać na polu biznesowym. Istnieje, zatem uzasadniona potrzeba wprowadzania przez uczelnie nowych metod kształcenia oraz zajęć dodatkowych, które wyposażą młodych ludzi w praktyczną wiedzę i już na etapie studiów dadzą możliwość działania i realizowania własnych pomysłów. O ile wzbogacanie przekazu wiedzy teoretycznej przez uczelnie jest stosunkowo łatwe, o tyle nauczanie narzędzi informatycznych i prezentowanie ich zastosowania w praktyce jest ograniczone przez brak wystarczających środków rzeczowych i finansowych.

Realizacja projektu wspomaga tworzenie najwyższych standardów kształcenia oraz środowiska umożliwiającego osobisty rozwój, jaki uczelnia chce zapewnić swoim studentom. Działania te są niezbędnym elementem kształcenia na nowo powołanym Wydziale Informatyki i Komunikacji, na którym prowadzony jest kierunek Informatyka i Ekonometria, a od roku akademickiego 2009/2010 również Informatyka, będąca na liście kierunków zamawianych.

Istnieje potrzeba solidnego przygotowania studentów tego Wydziału do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym oraz ukształtowania w nich postaw badawczych. Działania określone niniejszym projektem są istotnym elementem wspierającym tok kształcenia studentów Wydziału - już na etapie rozpoczęcia nauki uzupełniają wiedzę studenta o praktyczne umiejętności.