mapa strony   |

Zajęcia wyrównawcze z matematyki obejmowały 56 godzin lekcyjnych i były adresowane do studentów I roku kierunku Informatyka.

Celem tych zajęć było podniesienie kompetencji matematycznych studentów I roku.

Program zajęć wyrównawczych z matematyki obejmował następujące zagadnienia:

  1. Elementy arytmetyki, działania na liczbach i wyrażeniach. Indukcja matematyczna.
  2. Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną oraz wykresy funkcji z wartością bezwzględną.
  3. Funkcje elementarne (liniowe, kwadratowe, potęgowe, wymierne, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne), w zakresie własności, wykresów oraz równań i nierówności.
  4. Ciągi liczbowe – definicja i własności. Ciąg arytmetyczny i geometryczny oraz granica ciągu.
  5. Granica funkcji w punkcie i w nieskończoności oraz granice jednostronne. Granice właściwe, niewłaściwe. Asymptoty wykresu funkcji.
  6. Ciągłość funkcji: definicja i własności funkcji ciągłych, rodzaje nieciągłości, badanie ciągłości funkcji.
  7. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna. Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Związek pochodnej z monotonicznością i istnieniem ekstremów funkcji.
  8. Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych.
  9. Rachunek całkowych funkcji jednej zmiennej.

Literatura:

[1] Bryński M., Dróbka N., Szymański K.: Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. Elementy analizy matematycznej. WNT, Warszawa 2007.

[2] Dorosiewicz S., Michalski T., Twardowska K.: Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008.